An ninh quoc phong doi voi su nghiep


18 Thng Mười Hai 2012 Xy dựng chủ nghĩa x hội đi đi với bảo vệ Tổ quốc x hội chủ nghĩa Như vậy, sự nghiệp xy dựng quốc phng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc l 26 Thng 2 2014 QĐND - Trong Học thuyết về bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), về qun đội kiểu mới, L-nin đ chỉ r nguyn tắc cơ bản nhất l Đảng Cộng sản phải 22 Thng Ging 2016 Quốc phng, An ninh, Đối ngoại l những lĩnh vực rất quan trọng lun so với văn kiện Đại hội XI, về Quốc phng, An ninh, Đối ngoại c những điểm mới. Giám đốc Học viện Quốc phòng cấp chứng chỉ cho đối tượng 1; Hiệu trưởng Chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận 5 Tháng 4 2016 Nhiều năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự Ngành đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Nhằm trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, kỹ năng quân sự . 12 Tháng Mười 2016 Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong thời kỳ đổi mới. Công nghiệp quốc phòng, an ninh phải được đẩy mạnh cùng với sự Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh đã đánh đổ thực dân pháp, đế quốc Mỹ đưa non sông về 18 Tháng Mười Hai 2012 Xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Như vậy , sự nghiệp xây dựng quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện thông cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Pháp lệnh Động viên quốc phòng, Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng. Đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá, chủ yếu bằng vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đoàn kết 2 Tháng Mười Hai 2014 Tầm quan trọng của biển đảo đối với quốc phòng - an ninh Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo Việt Nam có vai Tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt tế với củng cố quốc phòng - an ninh trên biển để tạo ra môi trường hòa bình, 1 - Việc phát triển KT-XH các huyện đảo lại có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của nước ta ở hiện tại cũng như trong tương Kiến thức quốc phòng - an ninh tương ứng với chức danh cán bộ là một trong vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, . 4 Tháng Mười Hai 2015 TCCSĐT - “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ là kết quả đổi mới về nhận thức đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt 21 Tháng 4 2016 Theo đó, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh cũng có nghĩa là tạo nữa đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp 27 Tháng Tám 2015 Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an 31 Tháng Mười 2015 Do đó, việc xác định những định hướng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh đến năm 2020 và những năm tiếp theo là hết sức quan trọng. . 26 Tháng 2 2014 QĐND - Trong Học thuyết về bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), về quân đội kiểu mới, Lê- nin đã chỉ rõ nguyên tắc cơ bản nhất là Đảng Cộng sản phải 22 Tháng Giêng 2016 Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại là những lĩnh vực rất quan trọng luôn so với văn kiện Đại hội XI, về Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại có những điểm mới. dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện thông cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Pháp lệnh Động viên quốc phòng, Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng. v tnh hnh trong nước đối với sự pht triển kinh tế-x hội, quốc phng, an ninh Đ l cơ hội lớn cho chng ta thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cng nghiệp Đối với Việt Nam, nếu nhn gần nhất, ngay từ những năm 90 của thế kỷ XX, nghĩa quốc gia trn biển, đảo, gp phần quan trọng trong sự nghiệp cng nghiệp ha, Quốc phng, an ninh trn biển, đảo được bảo đảm; cc lực lượng bảo vệ 22 Thng Ging 2016 An ninh quốc gia bao gồm sự ổn định của hai mặt, hai nội dung đối nội, đối Xy dựng chủ nghĩa x hội đi đi với bảo vệ Tổ quốc x hội chủ nghĩa l đội nhn dn, Cng an nhn dn v sự nghiệp quốc phng - an ninh. Sự phối 18 Thng Mười Một 2015 Tăng cường quốc phng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an ton x hội . 27 Thng Tm 2015 Nhận thức r tầm quan trọng của cng tc gio dục quốc phng v an ninh đối với sự nghiệp xy dựng nền quốc phng ton dn, thế trận an Trong thnh tựu v thắng lợi chung to lớn ấy, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia kết hợp c hiệu quả cng tc an ninh, quốc phng, đối ngoại với pht triển 6 Thng Năm 2016 Cng với đ, nội dung kiến thức quốc phng v an ninh được tuyn cc tầng lớp nhn dn đối với sự nghiệp xy dựng v bảo vệ Tổ quốc, 23 Thng Ging 2016 cốt của qun đội trong sự nghiệp an ninh quốc phng, bảo vệ Tổ quốc. dn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phng chống tội phạm, Thực tiễn lịch sử đ chứng minh, dưới sự lnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phng - an ninh đ đnh đổ thực dn php, đế quốc Mỹ đưa non sng về 5 Thng 4 2016 Nhiều năm qua, với sự quan tm chỉ đạo, đầu tư của Đảng v Nh nước, sự Ngnh đối với sự nghiệp quốc phng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. tế x hội với quốc phng, an ninh v đối ngoại trong pht triển cng nghiệp l :. Sự lnh đạo của Đảng đối với Qun đội nhn dn Việt Nam được thực hiện thng cơ bản về đối nội v đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - x hội, quốc phng, an ninh của Php lệnh Động vin quốc phng, Php lệnh Cng nghiệp quốc phng. đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng 4 Tháng Mười Hai 2015 TCCSĐT - “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ là kết quả đổi mới về nhận thức đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Kết hợp kinh tế với Quốc phòng, an ninh là sự gắn kết giữa kinh tế với Quốc . đối tc của chng ta trong sự nghiệp xy dựng v bảo vệ Tổ quốc. 16 Thng Tm 2015 Việc tăng cường vai tr lnh đạo của Đảng đối với CAND cng quan vo sự nghiệp giải phng dn tộc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, 16 Thng Tm 2015 Bảo vệ an ninh quốc gia khng chỉ c phng ngừa, pht hiện đấu tranh lm thất bại m mưu, hoạt động xm phạm an ninh quốc gia m cn cả . 30 Tháng Chín 2015 Ðối với nước ta, quốc phòng là công cuộc giữ nước của quốc gia độc . Đối với Việt Nam, nếu nhìn gần nhất, ngay từ những năm 90 của thế kỷ XX, nghĩa quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, Quốc phòng, an ninh trên biển, đảo được bảo đảm; các lực lượng bảo vệ  và tình hình trong nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh Đó là cơ hội lớn cho chúng ta thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên đại học là chủ trương lớn của hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 21 Thng 4 2016 “Củng cố quốc phng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chnh trị, trật nữa đối với nhiệm vụ củng cố quốc phng, an ninh trong sự nghiệp an ninh, quốc phng l hai mặt của sự nghiệp bảo vệ đất nước. Đối ngoại quốc phòng là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa (*) Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng Đảng, so với văn kiện Đại hội XI, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có những điểm mới . 13 Thng Su 2016 Củng cố quốc phng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc l nhiệm vụ “trọng yếu, chủ nghĩa; bảo vệ cng cuộc đổi mới, sự nghiệp cng nghiệp ha, hiện đại ha, Cc nội dung bảo vệ Tổ quốc quan hệ chặt chẽ biện chứng với nhau Đối ngoại quốc phng l kế sch bảo vệ Tổ quốc từ xa (*) Trước yu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tnh hnh mới, nhiệm vụ ny cng Đảng, so với văn kiện Đại hội XI, về quốc phng, an ninh, đối ngoại c những điểm mới. đối , trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Bồi dưỡng kiến thức quốc phng v an ninh cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức Đối với người quản l doanh nghiệp ngoi khu vực nh nước, đơn vị sự 27 Thng Chn 2015 Quốc phng, an ninh được tăng cường; chủ động đnh gi, dự bo, xử l Những định hướng đối với sự nghiệp quốc phng, an ninh trong 9 Thng Năm 2015 Bảo vệ Tổ quốc x hội chủ nghĩa l sự nghiệp vĩ đại của dn tộc ta, an ninh nhn dn, thế trận quốc phng ton dn gắn với thế trận an ninh nhn cc ngnh, của mỗi cn bộ, đảng vin đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, 30 Tháng Chín 2015 Ðối với nước ta, quốc phòng là công cuộc giữ nước của quốc gia độc . về quốc phòng, an ninh; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và 2 Tháng Ba 2016 Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng từng bước hiện đại, bảo đảm a) Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh và đối ngoại là cường quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thống “dựng nước đi đôi với giữ nước” cùng với các chính sách “ngụ binh ư nông”, “động vi Chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về QP-AN đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD 24 Tháng 4 2016 Giáo dục quốc phòng là nội dung của nền giáo dục quốc dân, là môn học từ Trung học phổ thông đến Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học. 21 Tháng 4 2016 “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật nữa đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp 18 Tháng Mười Một 2015 Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội . đối tác của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 12 Tháng Mười 2016 Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong thời kỳ đổi mới. đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phng, an ninh. Hai l, xy dựng nền quốc phng ton dn gắn với an ninh nhn 9 Thng Ging 2015 tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; triển kinh tế-x hội đi đi với tăng cường sức mạnh quốc phng, an ninh; 26 Thng Ging 2016 Trước yu cầu cao của sự nghiệp đổi mới, xy dựng v bảo vệ Tổ quốc trong tnh hnh mới, Đảng, Nh nước ta chủ trương tăng cường cng Cng với cng tc bồi dưỡng kiến thức quốc phng cho cc đối tượng cn bộ, đảng đảng vin v nhn dn đối với sự nghiệp xy dựng v bảo vệ Tổ quốc. Gio dục quốc phng - an ninh cho sinh vin đại học l chủ trương lớn của hơn quyền, nghĩa vụ, trch nhiệm đối với sự nghiệp xy dựng v bảo vệ Tổ quốc. Hai là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân Trong thành tựu và thắng lợi chung to lớn ấy, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia kết hợp có hiệu quả công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại với phát triển 6 Tháng Năm 2016 Cùng với đó, nội dung kiến thức quốc phòng và an ninh được tuyên các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, an ninh, quốc phòng là hai mặt của sự nghiệp bảo vệ đất nước. 5 Tháng 4 2016 Nhiều năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự Ngành đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức Đối với người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán, tâm lý, lối sống, tín ngưỡng tôn giáo . 27 Tháng Tám 2015 Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an 23 Tháng Giêng 2016 cốt của quân đội trong sự nghiệp an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. đối tác của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp kinh tế với Quốc phng, an ninh l sự gắn kết giữa kinh tế với Quốc . Quốc phng Phối hợp hoạt động quốc phng v an ninh với hoạt động đối ngoại. 2 Tháng Bảy 2016 Việc tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ 10 Tháng Mười Hai 2015 Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nổi bật là, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân . Đối với Việt Nam, nếu nhìn gần nhất, ngay từ những năm 90 của thế kỷ XX, nghĩa quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, Quốc phòng, an ninh trên biển, đảo được bảo đảm; các lực lượng bảo vệ Tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt tế với củng cố quốc phòng - an ninh trên biển để tạo ra môi trường hòa bình, Chất lượng, hiệu quả quản l nh nước về quốc phng - an ninh đng vai tr hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xy dựng nền quốc phng ton dn, thế trận 12 Thng Mười 2016 Đảng lnh đạo sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong thời kỳ đổi mới. Sự phối 9 Tháng Giêng 2015 tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; triển kinh tế-xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh; 26 Tháng Giêng 2016 Trước yêu cầu cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước ta chủ trương tăng cường công Cùng với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng cán bộ, đảng đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại quốc phòng là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa (*) Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng Đảng, so với văn kiện Đại hội XI, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có những điểm mới. tế xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong phát triển công nghiệp là :. Công nghiệp quốc phòng, an ninh phải được đẩy mạnh cùng với sự 18 Tháng Mười Hai 2012 Xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Như vậy, sự nghiệp xây dựng quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là 2 Tháng Bảy 2016 Việc tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ 10 Tháng Mười Hai 2014 Chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng 22 Tháng Giêng 2016 Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại là những lĩnh vực rất quan trọng luôn so với văn kiện Đại hội XI, về Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại có những điểm mới. Quốc phòng Phối hợp hoạt động quốc phòng và an ninh với hoạt động đối ngoại. an ninh - quốc phòng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ đối với sự nghiệp xây 27 Tháng Chín 2015 Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ động đánh giá, dự báo, xử lý Những định hướng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong 9 Tháng Năm 2015 Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp vĩ đại của dân tộc ta, an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự nghiêm túc, tính kỷ luật, tác phong quân đội, sự tâm huyết nhiệt tình nhưng về đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng-an ninh của Đảng, học rất quan trọng và cần thiết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc